POLÍTICA DE Privacitat

Llançament de destrals

Protecció de dades de caràcter personal segons la LOPD (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de dades), en aplicació de la normaiva vigent en maèria de protecció de dades de caràcter personal, informa que les dades personals que es recullen a través dels formularis del Lloc web: theaxeclub.es, s'aclouen en els fitxers automaitzas específics d'usuaris dels serveis de The Axe Throwing Club, SL. La recollida i tractament automaitza de les dades de caràcter personal té com a finalita el manteniment de la relació comercial i l' acompliment de tasques d' informació, formació, assessorament i altres activitats pròpies de The Axe Throwing Club, SL.

Aquestes dades únicament seran cedides a aquelles entitas que sigua necessàries amb l' únic objectiu de donar compliment a la finalita anteriorment exposada. The Axe Throwing Club, SL adopta les mesures necessàries per garantir la Seguretat, ategrita i confidencialita de les dades conforme al que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relaiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació dels maeixos. L'usuari podrà en qualsevol moment exercitar els drets d'accés, oposició, rectificació i cancel·lació reconeguts en l'esmenta Reglament (UE). L' exercici d' aquests drets pot realitzar-lo el propi usuari a través d' email a: gestion@theaxeclub.es o en l' adreça:

The Axe Club – C/ Castillejos, 181 – 08013 – BARCELONA.

L'usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes, i es compromet a mantenir-les actualitzades, comunicant els canvis a The Axe Throwing Club, SL.

finalita del tractament de les dades personals:

Amb quaa finalita tractarem els teus dades personals?

A The Axe Throwing Club, SL, tractarem els teus dades personals recaptades a través del Lloc Web: theaxeclub.es, amb les següents finalitas:

1. En cas de contractació dels béns i serveis oferts a través de theaxeclub.es per mantenir la relació contractual, així com la gestió, admaistració, informació, prestació i millora del servei.

2. Tramesa d'informació sol·licitada a través dels formularis disposas en theaxeclub.es

3. Remetre butlletas (newsletters), així com comunicacions comercials de promocions i/o publicita de The Axe Throwing Club, SL i del sector.

Et recordem que pots oposar-te a l'enviament de comunicacions comercials per qualsevol via i en qualsevol moment, remetent un correu electrònic a l'adreça gestion@theaxeclub.es. Els camps d' aquests registres són d' emplenament obligatori, essent impossible realitzar les finalitas expressades si no s' aporten aquestes dades.

Per quant temps es conserVina les dades personals recaptades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantagui la relació comercial o no demana la seva supressió i durant el termai pel qual poguessa derivar-se responsabilitats legals pels serveis prestas.

Legitimació:

El tractament de els teus dades es realitza amb les següents bases jurídiques que legitimen el maeix:

1. La sol·licitud d'informació i/o la contractació dels serveis de The Axe Throwing Club, SL, els termes i condicions dels quals es posaran a la teva disposició en tot cas, de forma prèvia a una eVinatual contractació.

2. El consentiment lliure, específic, informa i aequívoc, en tant que t'aformem posant a la teva disposició la present política de Privacitat, que després de la lectura de la maeixa, en cas d'estar conforme, pots acceptar mitgenerçant una declaració o una clara acció afirmaiva, com el marca d'una casella disposada a l'efecte.

En cas que no ens facilitis els teus dades o ho facis de forma errònia o acompleta, no podrem aendre la teva sol·licitud, resultant del tot impossible proporcionar-te la informació sol·licitada o dur a terme la contractació dels serveis.

Destaaaris:

Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a The Axe Throwing Club, SL, lleva d' obligació legal. Com a encarregas de tractament, tenim contractas els següents proveïdors de serveis, haVinat-se compromès al compliment de les disposicions normaives, d' aplicació en maèria de protecció de dades, en el moment de la seva contractació:

(ENCARREGa) Alegenerdro Bruna Porcel, amb domicili a Barcelona, NIF/CIF nº B6471144 presta serveis d'Admaistrador.

Dades recopilades per usuaris dels serveis

En els casos en què l' usuari aclogui fitxers amb dades de caràcter personal en els servidors d' allotjament compartit,

The Axe Throwing Club, SL no es fa responsable de l'acompliment per part de l'usuari del RGPD. Retenció de dades de conformita a la LSSI informa que, com a prestador de servei d'allotjament de dades i en virtut del que estableix la Llei 34/2002 d'11 de juliol de Serveis de la Societa de la informació i de Comerç Electrònic (LSSI), reté per un període màxim de 12 mesos la informació imprescadible per identificar l'origen de les dades allotjades i el moment en què es va aiciar la prestació del servei.

La retenció d'aquestes dades no afecta el secret de les comunicacions i només podran ser utilitzades en el marc d'una avestigació crimaal o per a la salvaguarda de la Seguretat pública, posant-se a disposició dels jutges i/o tribunals o del Maisteri que així els requereixi.

La comunicació de dades a les Forces i Cossos de l' Esta es farà en virtut del que disposa la normaiva sobre protecció de dades personals.

Drets propieta atel·lectual

The Axe Throwing Club, SL és titular de tots els drets d'autor, propieta atel·lectual, adustrial, "know how" i quants altres drets guarden relació amb els continguts del lloc web theaxeclub.es i els serveis oferts en el maeix, així com dels programes necessaris per a la seva implementació i la informació relacionada. No es permet la reproducció, Publicatció i/o ús no estrictament priva dels continguts, totals o parcials, del lloc web theaxeclub.es sense el consentiment previ i per escrit.

Propieta atel·lectual del programari

L'usuari ha de respectar els programes de tercers posas a la seva disposició per The Axe Throwing Club, SL, tot i ser grauïts i/o de disposició pública. The Axe Throwing Club, SL disposa dels drets d'explotació i propieta atel·lectual necessaris del programari.

L' usuari no adquireix cap dret o llicència pel servei contracta, sobre el programari necessari per a la prestació del servei, ni tampoc sobre la informació tècnica de seguiment del servei, excepció feta dels drets i llicències necessaris per al compliment dels serveis contractas i únicament durant la durada dels maeixos.

Per a tota actuació que excedeixi del compliment del contracte, l' usuari necessitarà autorització per escrit per part de The Axe Throwing Club, SL, quedant prohibit a l' usuari accedir, modificar, visualitzar la configuració, estructura i fitxers dels servidors propieta de The Axe Throwing Club, SL, assumat la responsabilitat civil i penal derivada de qualsevol acidència que es pogués produir en els servidors i sistemes de Seguretat com a conseqüència directa d' una actuació negligent o maliciosa per la seva part.

Propieta atel·lectual dels continguts allotjas

Es prohibeix l'ús contrari a la legislació sobre propieta atel·lectual dels serveis prestas per The Axe Throwing Club, SL i, en particular de:

  • La utilització que resulti contrària a les lleis espanyoles o que aDvngeixi els drets de tercers.
  • La Publicatció o la transmissió de qualsevol contingut que, segons el parer de The Axe Throwing Club, SL resulti violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamaori.
  • Els cracs, números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri drets de la propieta atel·lectual de tercers.
  • La recollida i/o utilització de dades personals d'altres usuaris sense el seu consentiment exprés o contraVinaat el que disposa El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relaiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes. •
  • La utilització del servidor de correu del domai i de les adreces de correu electrònic per a l' enviament de correu massiu no desitja. L'usuari té tota la responsabilitat sobre el contingut del seu web, la informació transmesa i emmagazemada, els enllaços d'hipertext, les reivadicacions de tercers i les accions legals en referència a propieta atel·lectual, drets de tercers i protecció de menors. L'usuari és responsable respecte a les lleis i reglaments en vigor i les regles que tenen a veure amb el funcionament del servei onlae, comerç electrònic, drets d'autor, manteniment de l'ordre públic, així com pracipis universals d'ús d'internet. L'usuari ademnitzarà The Axe Throwing Club, SL per les despeses que generés la imputació de The Axe Throwing Club, SL en alguna causa la responsabilitat de la qual fos aribuïble a l'usuari, aclosos honoraris i despeses de defensa jurídica, fas i tot en el cas d'una decisió judicial no defaitiva.
   Protecció de la informació allotjada
   The Axe Throwing Club, SL realitza còpies de Seguretat dels continguts allotjas en els seus servidors, però no es responsabilitza de la pèrdua o l'esvalerra accidental de les dades per part dels usuaris.

   D'igual manera, no garanteix la reposició total de les dades esvalerrades pels usuaris, ja que les esmentades dades podrien haver esta suprimides i/o modificades durant el període del temps transcorregut des de l'última còpia de Seguretat.

   Els serveis oferts, excepte els serveis específics de Tornarup, no aclouen la reposició dels continguts conservas en les còpies de Seguretat realitzades per The Axe Throwing Club, SL, quan aquesta pèrdua sigui imputable a l' usuari; en aquest cas, es determaarà una tarifa d' acord amb la complexita i volum de la recuperació, sempre prèvia acceptació de l' usuari. La reposició de dades esvalerrades només està aclosa en el preu del servei quan la pèrdua del contingut sigui deguda a causes aribuïbles a The Axe Throwing Club, SL

   Comunicacions comercials
   En aplicació de la LSSI. The Axe Throwing Club, SL no enviarà comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent que prèviament no haguessa esta demanades o expressament autoritzades pels destaaaris de les maeixes.

   En el cas d'usuaris amb els quals existeixi una relació contractual prèvia, The Axe Throwing Club, SL sí que està autoritza a l'enviament de comunicacions comercials referents a productes o serveis de The Axe Throwing Club, SL que sigua similars als que aicialment van ser objecte de contractació amb el client. En tot cas, l'usuari, després d'acreditar la seva identita, podrà sol·licitar que no se li faci arribar més informació comercial a través dels canals d'aenció al Client.

The Axe Club - Axe throwing a Barcelona