AVÍS LEGAL - Llançament de destrals

CONDICIONS D' ÚS

En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societa de la informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), The Axe Throwing Club SL informa que és titular del lloc web www.theaxeclub.es . D' acord amb l' exigència de l' article 10 de l' esmentada Llei, The Axe Throwing Club SL informa de les dades següents:

En aquest avís legal de llançament de destrals el titular d'aquest lloc web és The Axe Throwing Club SL , amb CIF B67471144 i domicili social a C/Castillejos, 181 baixos 08013, (BARCELONA), ascrita al Registre Mercantil, al tom 44803, foli 108, full 467992 i inscripció 1a. L' adreça de correu electrònic de contacte amb l' empresa és: gestion@theaxeclub.es

Usuari i règim de responsabilitats

La navegació, accés i ús pel lloc web de The Axe Throwing Club SL confereix la condició d'usuari, per la qual s'accepten, des de la navegació pel lloc web de The Axe Throwing Club SL , totes les condicions d'ús aquí establertes sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa d'obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de The Axe Throwing Club SL proporciona gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s' estendrà a:

La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis estesos per The Axe Throwing Club SL per a l'accés a certs continguts o serveis oferts pel web.

 L'ús de la informació, serveis i dades ofertes per The Axe Throwing Club SL contràriament al que disposen les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

Política d' enllaços i exempcions de responsabilitat

The Axe Throwing Club SL no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d'altres llocs de la xarxa. Així maeix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

The Axe Throwing Club SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, The Axe Throwing Club SL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per internet pogués pair l'usuari.

Modificacions

The Axe Throwing Club SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com en les condicions d'ús del mateix.

Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obliga compliment durant el temps en què es troba Publicatdes a la web i fas que no sigua modificades vàlidament per altres posteriors.

Protecció de dades

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de The Axe Throwing Club SL amb CIF B67471144 i domicili social sito a C/Castillejos, 181 08013, (BARCELONA), amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. En compliment amb la normativa vigent, The Axe Throwing Club SL informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentas amb anterioritat.

L'informem que el tractament de les seves dades està legitimat pel seu consentiment.

The Axe Throwing Club SL informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertaent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que The Axe Throwing Club SL es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixa o rectifiqua sense dilació quan sigua aexactes.

D' acord amb els drets que li confereix el la normaiva vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d' accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilita i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment presta per al tractament dels maeixos, dirigat la seva petició a l' adreça postal adicada més amunt o al correu electrònic gestion@theaxeclub.es

Podrà dirigir-se a l' Autorita de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.

Certifica SSL (Secure Sockets Layer)

El CERTIFICa SSL proporciona autenticació, Privacitat i Seguretat de la informació entre The Axe Throwing Club SL i l'usuari.

The Axe Throwing Club SL disposa d'un certifica de Seguretat que s'utilitza per CERTIFICa SSL per realitzar connexions segures.

En aquest procés s' estableixen diversos paràmetres per realitzar la connexió de forma segura i s' estableix usant claus preestablertes, codificant i descodificant totes les dades enviades fas que la connexió sigui tancada.

Propieta atel·lectual i adustrial

The Axe Throwing Club SL per si maeixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propieta atel·lectual i adustrial de la seva Pàgina web, així com dels elements continguts en la maeixa (a títol enunciaiu, images, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combaacions de colors, estructura i disseny, selecció de maerials usas, programes d'orDatador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularita de The Axe Throwing Club SL .

Seran, per tant, obres protegides com a propieta atel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normaiva espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractas aternacionals relaius a la maèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservas. En virtut del que disposa la Llei de Propieta atel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, aclosa la seva mOdinlita de posada a disposició, de la totalita o part dels continguts d'aquesta Pàgina web, amb finalitas comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de The Axe Throwing Club SL .

L'usuari es compromet a respectar els drets de Propieta atel·lectual i adustrial titularita de The Axe Throwing Club SL . Podrà visualitzar els elements del portal i fas i tot imprimir-los, copiar-los i emmagazemar-los en el disc dur del seu orDatador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament i exclusivament, per al seu ús personal i priva. L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de Seguretat que estigués astal·la a les pàgaes de The Axe Throwing Club SL .

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

The Axe Throwing Club SL es reserva, així maeix, la faculta de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització adeguda del seu lloc web i continguts, o per l'acompliment de les presents condicions.

La relació entre l' usuari i el prestador es regirà per la normaiva vigent i d' aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitrage o acudir a la jurisdicció ordaària complat amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. The Axe Throwing Club SL té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.

POLÍTICA DE Privacitat XARXES SOCIALS

De conformita amb el que estableix la normaiva vigent i aplicable en Protecció de Dades de Caràcter Personal (RGPD) i la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societa de la informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), The Axe Throwing Club SL informa els usuaris, que ha procedit a crear un perfil a les Xarxes Socials Facebook i instagram amb la finalita pracipal de publicitar els seus productes i serveis.

Dades de The Axe Throwing Club SL :

 • CIF: B67471144
 • ADREÇA: C/Castillejos, 181 (BARCELONA)
 • CORREU ELECTRÒNIC: gestion@theaxeclub.es
 • DOMINI WEB: www.theaxeclub.es L'usuari disposa d'un perfil a la mateixa Xarxa Social i ha decidit unir-se a la Pàgina creada per The Axe Throwing Club SL , mostrant així interès en la informació que es publiciti a la Xarxa. En unir-se a la nostra Pàgina, ens facilita el seu consentiment per al tractament d'aquelles dades personals Publicades en el seu perfil. L'usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de Privacitat de la pròpia Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per garantir la seva Privacitat. The Axe Throwing Club SL té accés i tracta aquella informació pública de l'usuari, en especial, el seu nom de contacte. Aquestes dades, només són utilitzades des de la maeixa Xarxa Social. No són incorporades a cap sistema de tractament. En relació als drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal de què vostè disposa i que poden ser exercitades davant The Axe Throwing Club SL , d'acord amb la RGPD, ha de tenir en compte els següents matisos:
 • Dret d' Accés: És el dret de l' usuari a obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i del tractament que s' hagi realitza o realitzi, així com de la informació disponible sobre l' origen d' aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes d' aquestes.
 • Dret de Rectificació: És el dret de l' afecta a què es modifiqua les dades que resulta ser inexactes o incompletes. Només podrà satisfer-se en relació a aquella informació que es trobi sota el control de The Axe Throwing Club SL , per exemple, Eliminar comentaris Publicats a la pròpia Pàgina, images o continguts web on consta dades de caràcter personal de l'usuari.
 • Dret a la Limitació de tractament: És el dret que es limita les finalitats del tractament previstes de forma original pel responsable del tractament.
 • Dret de Supressió: És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l' usuari, a excepció del previst en el propi RGPD o en altres normaives aplicables que determinen l' obligatorietat de la conservació dels mateixos, en temps i forma.
 • Dret de portabilitat: El dret a rebre les dades personals que l' usuari, hagi facilita, en un forma estructura, d' ús comú i lectura mecànica, i a transmetre' ls a un altre responsable.
 • Dret d'Oposició: És el dret de l'usuari a què no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se'n cessi el tractament per part de The Axe Throwing Club SL .

The Axe Throwing Club SL realitzarà les següents actuacions:

 • Accés a la informació pública del perfil.
 • Publicació al perfil de l'usuari de tota aquella informació ja Publicada a la Pàgina de The Axe Throwing Club SL .
 • Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la Xarxa Social.
 • Actualitzacions de l' estat  de la Pàgina que es Publicaran en el perfil de l' usuari. L'usuari sempre pot controlar les seves connexions, Eliminar els continguts que deixin d'interessar-li i restringir amb qui comparteix les seves connexions, per això haurà d'accedir a la seva configuració de Privacitat. Publicacions L'usuari, una vegada unit a la Pàgina de The Axe Throwing Club SL, podrà Publicar en aquesta última comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suporta per la Xarxa Social. L'usuari, en tots els casos, n'ha de ser el titular, gaudir dels drets d'autor i de propieta intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol Publicatció a la Pàgina, ja sigui textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d'atemptar contra la moral, l'ètica, el bon gust o el decòrum, i/o que  viola o trenquin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei. En aquests casos, The Axe Throwing Club SL es reserva el dret a retirar immediatament el contingut, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l'usuari. The Axe Throwing Club SL no es farà responsable dels continguts que lliurement ha Publicat un usuari. L'usuari ha de tenir present que les seves Publicacions seran conegudes pels altres usuaris, per la qual cosa ell mateix és el principal responsable de la seva Privacitat. Les imatges que puguin Publicar-se a la Pàgina no seran emmagazetmades en cap sistema de tractament per part de The Axe Throwing Club SL , però sí que romandran a la Xarxa Social. Concursos i promocions The Axe Throwing Club SL es reserva el dret a realitzar concursos i promocions, en els quals podrà participar l'usuari unit a la seva Pàgina. Les bases de cadascun d' ells, quan s' utilitzin per a això la platinforma de la Xarxa Social, seran Publicades en la mateixa. Complint sempre amb la LSSI- CE i amb qualsevol altra norma que li sigui d' aplicació. La Xarxa Social no patrocina, avala ni administra, de cap manera, cap de les nostres promocions, ni està associada a cap d'elles.

Publicitat

The Axe Throwing Club SL utilitzarà la Xarxa Social per publicitar els seus productes i serveis, en tot cas, si decideix tractar les seves dades de contacte per realitzar accions directes de prospecció comercial, serà sempre, complint amb les exigències legals de la RGPD i de la LSSI-CE.

No es considerarà publicitat el fet de recomanar a altres usuaris la Pàgina de The Axe Throwing Club SL perquè també ells puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat.

A continuació detallem l'enllaç a la política de Privacitat de la Xarxa Social:

 • Facebook: https://www.Facebook.com/help/323540651073243/
 • Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/
The Axe Club - Axe throwing a Barcelona